loading...
ตำแหน่งที่กำลังรับสมัคร
วันที่เริ่มรับสมัคร
วันที่สิ้นสุดการรับสมัคร
ใบประกาศ
9 ส.ค. 256230 ก.ย. 2562 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรอกใบสมัคร
15 ก.ค. 256230 ส.ค. 2562 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะภาษาและการสื่อสาร กรอกใบสมัคร
14 ส.ค. 256231 ส.ค. 2562 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรอกใบสมัคร
5 ก.ค. 256231 ส.ค. 2562 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม กรอกใบสมัคร
7 ส.ค. 256226 ส.ค. 2562 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม กรอกใบสมัคร
ประกาศรายชื่อและประกาศผล
วันที่เริ่มรับสมัคร
วันที่สิ้นสุดการรับสมัคร
ใบประกาศ
15 มิ.ย. 256228 มิ.ย. 2562 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งบุคลากร ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี