loading...
ตำแหน่งที่กำลังรับสมัคร
วันที่เริ่มรับสมัคร
วันที่สิ้นสุดการรับสมัคร
ใบประกาศ
14 ส.ค. 256231 ม.ค. 2564 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรอกใบสมัคร
2 ต.ค. 256331 ธ.ค. 2563 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรอกใบสมัคร
7 ต.ค. 256330 ต.ค. 2563 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรอกใบสมัคร
ประกาศรายชื่อและประกาศผล
วันที่เริ่มรับสมัคร
วันที่สิ้นสุดการรับสมัคร
ใบประกาศ
15 มิ.ย. 256228 มิ.ย. 2562 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งบุคลากร ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
2 ก.ย. 256213 ก.ย. 2562 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
31 พ.ค. 256214 มิ.ย. 2562 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี
5 ก.ย. 256218 ก.ย. 2562 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี