loading...
ตำแหน่งที่กำลังรับสมัคร
วันที่เริ่มรับสมัคร
วันที่สิ้นสุดการรับสมัคร
ใบประกาศ
11 ก.พ. 25645 มี.ค. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรอกใบสมัคร
11 ก.พ. 25645 มี.ค. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา กรอกใบสมัคร
11 ก.พ. 25645 มี.ค. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะการจัดการการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่ศูนย์นอกที่ตั้งจังหวัดภูเก็ต) กรอกใบสมัคร
11 ก.พ. 25645 มี.ค. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา กรอกใบสมัคร
11 ก.พ. 25645 มี.ค. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะนิติศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา กรอกใบสมัคร
11 ก.พ. 25645 มี.ค. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญาโท สังกัดกองงานแผน สำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 อัตรา กรอกใบสมัคร
11 ก.พ. 25645 มี.ค. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา กรอกใบสมัคร
11 ก.พ. 25645 มี.ค. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาโท สังกัดคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 2 อัตรา กรอกใบสมัคร
ประกาศรายชื่อและประกาศผล
วันที่เริ่มรับสมัคร
วันที่สิ้นสุดการรับสมัคร
ใบประกาศ
ไม่พบข้อมูล