loading...
ตำแหน่งที่กำลังรับสมัคร
วันที่เริ่มรับสมัคร
วันที่สิ้นสุดการรับสมัคร
ใบประกาศ
13 มิ.ย. 256629 ธ.ค. 2566 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์สังกัดคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรอกใบสมัคร
30 ต.ค. 256631 ธ.ค. 2566 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรอกใบสมัคร
17 พ.ย. 256630 พ.ย. 2566 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสถาบันฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรม สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ (วุฒิปริญญาตรี) กรอกใบสมัคร
3 พ.ย. 256631 ม.ค. 2567 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรอกใบสมัคร
17 พ.ย. 256630 พ.ย. 2566 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร กรอกใบสมัคร
30 ต.ค. 256631 ม.ค. 2567 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรอกใบสมัคร
ประกาศรายชื่อและประกาศผล
วันที่เริ่มรับสมัคร
วันที่สิ้นสุดการรับสมัคร
ใบประกาศ
ไม่พบข้อมูล