loading...
ตำแหน่งที่กำลังรับสมัคร
วันที่เริ่มรับสมัคร
วันที่สิ้นสุดการรับสมัคร
ใบประกาศ
7 ต.ค. 256531 ธ.ค. 2565 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรอกใบสมัคร
28 พ.ย. 256520 ธ.ค. 2565 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานการเงินและพัสดุ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ กรอกใบสมัคร
27 ก.ค. 256531 ธ.ค. 2565 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรอกใบสมัคร
7 พ.ย. 256531 ม.ค. 2566 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรอกใบสมัคร
28 พ.ย. 256520 ธ.ค. 2565 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานแผนและพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ กรอกใบสมัคร
ประกาศรายชื่อและประกาศผล
วันที่เริ่มรับสมัคร
วันที่สิ้นสุดการรับสมัคร
ใบประกาศ
ไม่พบข้อมูล